Disclamer

Dank voor uw bezoek aan de website van Reflexzone Seline. Dit is de disclaimer van www.reflexzone-seline.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Reflexzone Seline, gevestigd in Haelen. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan u aanbied.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. Het intellectueel eigendom berust bij Reflexzone Seline. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Reflexzone Seline is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Reflexzone Seline streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle door u verstrekte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Mijn privacy beleid is op alle verstrekte (persoons)gegevens van toepassing.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Ik behoud me het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Reflexzone Seline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.