Disclamer

Dank voor uw bezoek aan de website van Seline Reflexzone Therapie. Dit is de disclaimer van www.reflexzone-seline.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Seline Reflexzone Therapie, gevestigd in Haelen. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan u aanbied.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. Het intellectueel eigendom berust bij Seline Reflexzone Therapie. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Seline  Reflexzone Therapie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Seline Reflexzone Therapie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle door u verstrekte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Mijn privacy beleid is op alle verstrekte (persoons)gegevens van toepassing.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Ik behoud me het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.  Seline Reflexzone Therapie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.